GENERAL TERMS onlineshop particulieren

Retourbeleid

Home / Retourbeleid onlineshop / particulieren hierna staan de algemene voorwaarden vermeld voor bedrijven / wederverkopers! 

Retour procedure: Wanneer je niet tevreden bent over het artikel, kan je het zonder opgaaf van reden binnen de zichttermijn van 14 werkdagen retourneren. Wij storten het aankoopbedrag + de verzendkosten van de geretourneerde artikelen terug op het rekeningnummer waarmee betaald is.

Voor je iets retour stuurt, raden wij je aan de voorwaarden van retourzendingen aandachtig door te lezen.
Alle geretourneerde artikelen, dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:
De zichttermijn van 14 dagen is nog niet verstreken, na het verstrijken van de zichttermijn, wordt de koopovereenkomst een feit
Het artikel is schoon, compleet en onbeschadigd
Alle labels en kaartjes zitten nog aan het artikel bevestigd
Het artikel is niet gebruikt.
pakket dat je retour stuurt aanmelden via:
info@mastersportsgroup.com en voeg een kopie van de aankoopbon toe.
Vermeld duidelijk op de verzenddoos.

Retour Aankoop + factuurnummer.

MasterSportsGroup
De Bergen 1
5241 CL Rosmalen


De retourzending wordt degelijk verpakt zodat artikelen niet tijdens het transport kunnen beschadigen
Productverpakkingen dienen stevig verpakt en onbeschadigd retour gestuurd te worden.
 
Ontvangstcontrole: Controleer direct na ontvangst van je bestelling of de artikelen onbeschadigd, compleet en volgens de factuur geleverd zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan dien je dit binnen 24 uur na ontvangst via
info@mastersportsgroup.com of telefonisch via 0735212082 aan ons te melden. Wanneer je de artikelen in gebruik neemt, is de levering geaccepteerd.

Zijn er verzendkosten in rekening gebracht bij het plaatsen van de bestelling en wordt de gehele bestelling retour gestuurd, dan worden ook de verzendkosten retour gestort, binnen 7 werkdagen na ontvangst van de retourzending.

 

Hierna volgen de leveringsvoorwaarden voor wederverkopers en winkeliers.

De besloten vennootschap Masterdarts Property B.V nader te noemen MasterSportsGroup (MSG).

Gevestigd aan de Bergen 1, 5241CL te Rosmalen.

Gedeponeerd op 12-05- 2010 bij KVK Brabant

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere

overeenkomst tussen MasterSportsGroup., hierna te noemen

MSG, en een koper, waarop MSG deze voorwaarden van toepassing heeft

verklaard, voor zover van deze voorwaarden door partijen niet

uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 2 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

- 'aflevering': het feitelijk ter beschikking stellen van de te leveren zaken

aan de koper.

- ‘elektronische overeenkomsten’: alle overeenkomsten waarbij de order

door de koper via de website geplaatst wordt.

Artikel 3 Offertes en totstandkoming overeenkomst

1. De prijslijsten en andere prijsvermeldingen van MSG houden geen

offerte in. MSG behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor haar

prijsvermeldingen te wijzigen indien de markt daartoe aanleiding geeft.

2. De door MSG ter beschikking gestelde informatie zoals onder meer

vermeld in de catalogus, de website en de prijslijsten houden een

uitnodiging tot het doen van een aanbod in.

3. Tussen MSG en de koper komt een (elektronische) overeenkomst tot

stand, zodra MSG de opdracht van de koper schriftelijk, danwel middels

fax of e-mail heeft aanvaard, (danwel een begin met de uitvoering

daarvan heeft gemaakt). Een via elektronische weg (website) door koper

gedaan aanbod naar aanleiding van een uitnodiging tot het doen van

een aanbod van MSG geldt niet als verworpen, indien MSG de ontvangst

van dit aanbod niet heeft bevestigd.

4. Heeft MSG de ontvangst van de opdracht bevestigd en heeft de koper

de juistheid daarvan niet ontkend, dan zijn partijen aan de bevestiging

van de opdracht gebonden.

5. De koper dient de juistheid van de ontvangstbevestiging binnen 5

werkdagen te ontkennen, tenzij partijen voorafgaand anders zijn

overeenkomen.

6. Bij mondelinge en/of telefonische opdrachten cq. bestellingen berust

het risico voor vergissingen bij de koper.

7. In afwijking van hetgeen het vorige lid vermeldt, heeft de koper na de

bevestiging door MSG van de elektronische opdracht van de koper, 2

werkdagen de mogelijkheid om de juistheid van de bevestiging te

ontkennen.

8. De koper is niet gerechtigd een via elektronische weg gesloten

overeenkomst met MSG te ontbinden, indien MSG de ontvangst van de

aanvaarding door koper niet elektronisch heeft bevestigd.)

Artikel 4 Aflevering 2

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt aflevering vanaf het

moment dat de zaak het bedrijf van MSG te Rosmalen heeft verlaten. De

zaak is voor risico van de koper vanaf het moment dat de zaken het

bedrijf van MSG hebben verlaten.

2. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment

waarop deze aan hem worden afgeleverd.

3. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken

van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zullen de

zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat

geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval doch niet

uitsluitend opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 5 Levertijd

1. De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk

anders is overeengekomen.

2. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper MSG altijd schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6 Deelleveringen

1. Het is MSG toegestaan verkochte zaken in gedeelten af te leveren. Dit

geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft.

2. Indien de zaken in gedeelten worden afgeleverd, is MSG bevoegd elk

gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 7 Wijzigingen in de te leveren zaken

MSG is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is

overeengekomen, indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken,

de verpakking of bijbehorende documentatie welke vereist zijn om te

voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of/en indien het betreft

geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen.

Artikel 8 Beëindiging van de overeenkomst

De vorderingen van MSG op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar indien:

- na het sluiten van de overeenkomst aan MSG ter kennis gekomen

omstandigheden MSG goede grond geven te vrezen dat de koper niet

aan zijn verplichtingen zal voldoen;

- MSG de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft

zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan

wel onvoldoende is.

In de genoemde gevallen is MSG bevoegd de verdere uitvoering van de

overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de

overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht om

schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9 Garantie

1. MSG garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van

ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 30

dagen na Levering.

2. Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft

de koper recht op herstel van de zaak. De verkoper kan er voor kiezen

om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper

heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet

mogelijk is.

3. Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde is

MSG aansprakelijk overeenkomstig het bepaalde in artikel 15.

(Aansprakelijkheid). 3 4. De garantie geldt niet indien schade het gevolg

is van een onjuiste behandeling door koper.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud; voorbehouden stil pandrecht

1. De door MSG geleverde zaken blijven het eigendom van MSG totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met MSG gesloten

koopovereenkomsten is nagekomen:

- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren

zaak/zaken zelf;

- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de

koopovereenkomst(en) door MSG verrichte of te verrichten diensten;

- eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van (een)

koopovereenkomst(en).

2. Door MSG afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het

eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een

normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper

niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te

vestigen.

3. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de koper zijn

overgegaan en zich nog in handen van de koper bevinden, behoudt MSG

zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in art.

3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in lid

1 van dit artikel genoemde, die MSG uit welke hoofde dan ook tegen de

koper mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt

eveneens ten aanzien van door MSG geleverde zaken welke door de

koper zijn bewerkt of verwerkt, waardoor MSG haar

eigendomsvoorbehoud heeft verloren.

4. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees

bestaat dat hij zulks niet zal doen is MSG gerechtigd afgeleverde zaken

waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of

derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen

halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op

straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

5. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud

geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht MSG

zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

6. De koper verplicht zich op eerste verzoek van MSG:

- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en

verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en

tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;

- alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de

onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan MSG op

de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;

- de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het

doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door MSG geleverde

zaken te verpanden aan MSG op de manier die wordt voorgeschreven in

art. 3:239 BW;

- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het

eigendom van MSG;

- op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke

maatregelen die MSG ter bescherming van haar eigendomsrecht met

betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk

hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 11 Gebreken; klachttermijnen 4

1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering - of zo spoedig

daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij

na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te

weten:

- of de juiste zaken zijn geleverd;

- of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overstemmen met het

overeengekomene;

- of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen

kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld

mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de

koper deze binnen 10 dagen na aflevering schriftelijk aan MSG te melden.

3. Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 10 dagen na

ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na aflevering schriftelijk te

melden aan MSG.

4. Indien de koper in de in lid 2 en 3 bedoelde gevallen niet binnen de

daar genoemde termijnen gemeld heeft aan MSG, worden de zaken

geacht conform hetgeen is overeengekomen geleverd te zijn.

5. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot

betaling en afname van de te leveren zaken bestaan. Koper is

behoudens de hem wettelijk toekomende opschortingsbevoegdheden

niet gerechtigd om betalingen van hetgeen aan hem verkocht en

geleverd is op te schorten.

6. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan

MSG worden geretourneerd. Het in behandeling nemen van een klacht of

reclame geldt niet als erkenning van aansprakelijkheid in welke vorm dan

ook.

Artikel 12 Prijsverhoging

1. Alle aangeboden en overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op

tarieven, lonen, invoerrechten en belastingen en andere prijsbepalende

factoren buiten de macht van MSG, die gelden ten tijde van het

aanbieden respectievelijk het aangaan van de overeenkomst.

2. Bij wijziging van één of meer van deze factoren worden de

aangeboden of overeengekomen prijzen dienovereenkomstig en met

terugwerkende kracht tot op het moment van wijziging aangepast. Op

verzoek van de koper zal MSG de wijzigingen in de prijsbepalende

factoren aantonen.

3. Zodanige aanpassingen van de prijs geven de koper niet het recht om

de overeenkomst te ontbinden, tenzij de prijsverhoging meer dan 10%

bedraagt.

Artikel 13 Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum,

door overschrijving van het verschuldigde bedrag onder vermelding

van het factuur- en ordernummer naar:

rekeningnummer NL76 INGB 0007 2324 27 Rosmalen t.n.v.

MasterSportsGroup te Rosmalen.

Bij betaling binnen 8 dagen na de factuurdatum geldt een betalingskorting van 2%.

2. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de koper in

verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het

opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand.

2. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de

koper of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten

aanzien van koper wordt uitgesproken zullen de verplichtingen van de

koper onmiddellijk opeisbaar zijn. 5 4. Door de wederpartij gedane

betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle

verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare

facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat

de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 14 Incassokosten

1. Indien de koper niet of niet tijdig één van zijn verplichtingen nakomt,

dan komen, naast de overeengekomen prijs en kosten, alle kosten ter

verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper,

waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van

aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van

inlichtingen. In ieder geval is de koper ingeval van tekortkoming

verschuldigd:

- over de eerste € 2.950,- 15%

- over het meerdere tot € 5.900,- 10%

- over het meerdere tot € 14.748,- 8%

- over het meerdere tot € 58.990,- 5%

- over het meerdere 3%

Indien MSG aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, komen ook deze

voor vergoeding in aanmerking.

2. De koper is jegens MSG de door MSG gemaakte gerechtelijke kosten

verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt

alleen indien MSG en de koper met betrekking tot een overeenkomst

waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn een

gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht

van gewijsde gaat, waarbij de koper volledig of in overwegende mate in

het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

1. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de garantie zoals

omschreven in artikel 9 van deze voorwaarden.

2. De aansprakelijkheid van MSG is beperkt tot het factuurbedrag,

behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van MSG.

Artikel 16 Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming

van de verbintenis verhinderen, en die niet aan MSG zijn toe te rekenen.

Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de

nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn

begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van MSG, wilde

stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van MSG; niet voorzienbare

stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan MSG afhankelijk

is en algemene vervoersproblemen.

2. MSG heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de

omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat MSG

haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van

MSG opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van

de verplichtingen door MSG niet mogelijk is langer duurt dan 10 dagen

zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er

in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

4. Indien MSG bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar

verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar

verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het

leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze

factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter

niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige

waarde heeft. Artikel 14 Geschillen

Op elke rechtsbetrekking tussen MSG en koper is uitsluitend Nederlands

recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit enige

overeenkomst tussen MSG en koper, dan wel uit deze Algemene

Voorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de

Rechtbank s’- Hertogenbosch, onverminderd de bevoegdheid van de

kantonrechter.

Artikel 17 Wijziging van de voorwaarden; nietigheid/vernietigbaarheid

MSG is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze

wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van

inwerkingtreden. MSG zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de

wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is

medegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra

hem de wijziging is medegedeeld.

Indien een of meer bepalingen uit deze voorwaarden nietig zouden zijn,

c.q. worden verklaard, anderszins ongeldig zouden zijn of strijdig met de

wet, zal zulks de toepasselijkheid en de geldigheid van de overige

bepalingen uit deze voorwaarden niet aantasten.

Voor alle geschillen Rechtbank ‘s-Hertogenbosch

 

 

Alinea 1

GENERAL TERMS